Arbeidsovereenkomsten

In de ABU CAO is het fasensysteem vastgelegd. Het contractsoort bepaalt de kenmerken die op de arbeidsovereenkomst van toepassing zijn.

Fase A - zonder uitzendbeding

Het contract zonder uitzendbeding behoort bij Fase A. Bij deze optie wordt voor elk gewerkt uur een bedrag aan vakantiegeld en vakantiedagen opgebouwd. Dit wordt niet direct uitbetaald, maar gereserveerd. Als de medewerker vakantie opneemt, informeert hij ons en worden deze uren van de opgebouwde reserveringen betaald. Het vakantiegeld wordt eenmalig per jaar uitgekeerd. Neemt uw medewerker vakantie op, dan stopt de facturatie aan u als opdrachtgever.

Kenmerken Fase A zonder uitzendbeding

De maximale duur van fase A is 78 gewerkte weken met variabele of vaste contracturen vermeld in het contract. De aanzegtermijn is alleen van toepassing op deze arbeidsovereenkomst in de periodieke fase van 6 maanden of langer. Uiterlijk 1 maand voor de einddatum moet dan aan de medewerker schriftelijk worden medegedeeld of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet en zo ja onder welke voorwaarden. De opzegtermijn vanuit de opdrachtgever is, na goedkeuring van het UWV, minimaal 1 maand per het einde van een kalendermaand. De opzegtermijn van de medewerker is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst en varieert van 7 tot 28 kalenderdagen bij een overeenkomst voor een bepaalde tijd (fase A en B) en 1 maand voor een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

De medewerker bouwt op jaarbasis 24 vakantiedagen en 6 feestdagen op (op basis van 46 gewerkte weken en op fulltime basis). Standaard krijgt de medewerker 8% vakantiegeld en wordt hij/zij voor 91% doorbetaald bij ziekte. Flexx Personeelsdiensten hanteert 1 wachtdag in het ziekteproces (is voor eigen rekening medewerker). De start van de opbouw van het basispensioen StiPP start na 26 gewerkte weken. Na 78 gewerkte weken gaat de medewerker deelnemen aan PlusPensioen StiPP.

Als een medewerker zich ziek meldt, komt hij onder de hoede van de afdeling verzuim. Deze verzorgen de controle en begeleiding tijdens de ziekmelding. Als uw medewerker nog ziek is op de einddatum van de arbeidsovereenkomst, wordt deze automatisch van rechtswege beëindigd. De medewerker wordt dan aangemeld bij het UWV.

Na 78 gewerkte weken in dienst gaat de medewerker over naar Fase B. In Fase B kunnen alleen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aangeboden worden.

Fase B - bepaalde tijd

Net als bij het Fase A contract, wordt voor elk uur een bedrag aan vakantiegeld en vakantiedagen opgebouwd. Dit wordt niet direct uitbetaald, maar gereserveerd. Vakantie opnemen gaat in overleg met u als opdrachtgever en met Flexx Personeelsdiensten. Deze uren worden betaald van de opgebouwde reserveringen. Ook bij een Fase B contract wordt het vakantiegeld eenmalig op jaarbasis uitgekeerd, meestal in de maand mei (met uitzondering van volledige uitdiensttreding). Neemt de medewerker vakantie dan heeft u geen kosten of een loondoorbetalingsverplichting.

Kenmerken Fase B

In Fase B kunnen 6 contracten in 4 jaar worden gegeven. Flexx Personeelsdiensten overlegt met u de duur van de contracten die vervolgens worden besproken en gehanteerd voor de werkduur van de medewerker. In Fase B contracten worden ook variabele of vaste contracturen vermeld. De aanzegtermijn is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten in de periodieke fase van 6 maanden of langer. Uiterlijk 1 maand voor de einddatum moet Flexx Personeelsdiensten aan de medewerker schriftelijk mededelen of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet en onder welke condities. De opzegtermijn van u als opdrachtgever is, na goedkeuring van het UWV, minimaal 1 maand per het einde van de kalendermaand. Voor de medewerker is deze afhankelijk van de duur van arbeidsovereenkomst en varieert van 7 tot 28 dagen.

De opbouw van vakantiedagen en vakantiegeld op jaarbasis is gelijk aan die van een Fase A contract. Een medewerker bouwt 24 vakantiedagen en 6 feestdagen op. Ook onder de voorwaarden van een Fase B contract, krijgt de medewerker 8% vakantiegeld en wordt voor 91% tot 100% uitbetaald bij ziekte zolang de arbeidsovereenkomst duurt.

Het ziekteverzuimproces komt volledig overeen met die van een Fase A contract. Als de einddatum van het contract wordt behaald dan wordt diegene automatisch van rechtswege beëindigd. Na 6 contracten of 4 jaar in dienst gaat de medewerker via Flexx Personeelsdiensten over naar Fase C (vast contract). In Fase C kunnen alleen arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd aangeboden worden.

Fase C - Onbepaalde tijd

Een Fase C contract houdt een vast dienstverband in, zonder een einddatum vermeld in het contract. Ook bij deze variant wordt voor elk gewerkt uur een bedrag aan vakantiegeld en vakantiedagen opgebouwd. Het vakantiegeld wordt standaard in de maand mei aan de werknemer uitbetaald en u heeft geen kosten bij vakantieperioden.

De maximale duur van Fase C is niet van toepassing, aangezien de medewerker een vast dienstverband heeft. Wel kan in het contract variabele of vaste uren worden opgenomen. De opzegtermijn is na goedkeuring van het UWV, minimaal 1 maand per het einde van een kalendermaand. De opzegtermijn van de medewerker is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst en varieert van 7 tot 28 kalenderdagen bij een overeenkomst voor een bepaalde tijd (fase A en B) en 1 maand voor onbepaalde tijd.

In Fase C bouwt een medewerker op jaarbasis ook 24 vakantiedagen en 8% vakantiegeld op. Ook onder de voorwaarden van een Fase C contract krijgt de medewerker 8% vakantiegeld en wordt voor 91% tot 100% uitbetaald. Als uw medewerker zich ziek meldt komt hij onder de hoede van de afdeling Verzuim. Flexx Personeelsdiensten neemt het ziekteproces uit handen en verzorgt de controle en begeleiding tijdens de ziekmelding.