Certificering

Flexx Personeelsdiensten werkt conform alle benodigde certificeringen vereist in de uitzendbranche. Wij hebben ervoor gekozen de backoffice uit te besteden aan partners Nettstaff & Nextpayroll. Onze partner is gespecialiseerd is in het verzorgen van de backoffice van intermediairs en is volledig gecertificeerd (NBBU/SNA/NEN/VCU/VCA). Het juridisch werkgeverschap, de verloning en uitbetaling worden verzorgd door onze backoffice. Nextpayroll is ABU lid en SNA gecertificeerd. Alle uitzendmedewerkers van Flexx Personeelsdiensten werken dan ook conform de regels van de ABU-CAO. Flexx Personeelsdiensten wil namelijk doen waar het goed in is; recruitment, werving & selectie, matchen, netwerken, commercie en in gesprek gaan met vakmensen en klantrelaties. 

NBBU lidmaatschap

Flexx Personeelsdiensten hanteert de NBBU CAO voor Uitzendkrachten, waardoor optimale flexibiliteit voor jouw opdrachtgevers bestaat (door fasensysteem NBBU CAO flexibele arbeidscontracten) en goede voorwaarden voor de medewerkers. De uurlonen en toeslagen worden toegepast, zoals deze gelden bij jouw opdrachtgever conform de inlenersbeloning. Per 30 maart 2015 geldt dat de inlenersbeloning vanaf de eerste werkdag toegepast dient te worden.

De inlenersbeloning is samengesteld uit de navolgende elementen, overeenkomstig de bepalingen, zoals die gelden bij jouw opdrachtgever:

 • Uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal.
 • De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting. Deze kan gecompenseerd worden in tijd en/of geld.
 • Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslag.
 • Initiële loonsverhoging, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald.
 • Kostenvergoeding (voor zover de uitzendonderneming deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen: reiskosten en andere kosten noodzakelijk vanwege de uitoefening van de functie).
 • Periodieken, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald.

SNA Keurmerk (registratie bij Stichting Normering Arbeid)

Ondernemingen die het SNA-keurmerk mogen voeren, moeten voldoen aan de gestelde eisen in het SNA-schema (o.a. de eisen in NEN 4400 norm). Deze norm is ontwikkeld voor Nederlandse (NEN 4400-1) en buitenlandse ondernemingen die zich op de Nederlandse markt begeven (NEN 4400-2) en die arbeid ter beschikking stellen en/of werk aannemen. De ondernemingen in het register van SNA worden periodiek gecontroleerd en alleen opgenomen als zij voldoen aan de gestelde eisen.

De ondernemingen met een SNA-keurmerk worden beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

 • De identificatie van de onderneming;
 • De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzet-belasting;
 • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
 • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
 • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.
 • Dit alles met inbegrip van het administreren en bewaren van de vereiste documenten.

NEN 4400-1 certificering

Het SNA-keurmerk is het resultaat van een positieve NEN-4400-inspectie. Bedrijven die personeel inhuren of werk uitbesteden, doen dat het best via een organsatie met zo'n positief NEN 4400-inspectieresultaat. Waarom? Omdat ze daardoor beter zijn beschermd tegen:

 • fraude en illegaliteit;
 • claims die kunnen voortvloeien uit de ketenaansprakelijkheid (denk aan niet-afgedragen belastingen en premies);
 • hoge boetes voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn in Nederland te werken of van wie de identiteit niet - of niet juist - is vastgesteld.

NEN 4400-1 stelt eisen aan in Nederland gevestigde organisaties die personeel detacheren, ook als dit aan onderaannemers gebeurt. De norm is in het leven geroepen door de branche zelf in samenspraak met ondernemingen uit het bedrijfsleven en vakorganisaties. De norm is toepasbaar op alle ondernemingen die personeel uitzenden of detacheren, óók als zij dat doen als onderaannemer. Stichting Normering Arbeid (SNA) ziet toe op de juiste toepassing van de norm.

VCU certificering

VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties en komt voort uit VCA. VCA is er voor aannemers en richt zich op: veiligheid, gezondheid en milieu. Bij VCU gaat het om veiligheid en gezondheid. Het is een procedure voor de certificering van het VG-beheersysteem.

Voor wie?

VCU-certificatie is bedoeld voor bedrijven die personeel uitzenden naar VCA-gecertificeerde bedrijven. Die bedrijven voeren werkzaamheden uit met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties. VCU-certificatie kan gevraagd worden voor uitzendpersoneel in de volgende branches:

 • Werktuigbouwkunde
 • Elektrotechniek en procesbesturing
 • Bouwkunde
 • Civiele techniek
 • Overige technische diensten, zoals isolatie, steigerbouw, industrieel reinigen, stralen/conserveren/schilderen, transport, inspectie, etc.

VCA gecertificeerde interne medewerkers

De (interne) medewerkers van Flexx Personeelsdiensten hebben allemaal het VCA-certificaat in bezit. Wij weten dat dit niet noodzakelijk of verplicht is in de branche, maar wij vinden het een must om mee te kunnen denken en voelen met onze vakkrachten op de werkvloer.